CERANEUM

Godło Polski
CERANEUM

AKTUALNOŚCI

PUBLIKACJE

Centrum Ceraneum publikuje rocznik Studia Ceranea oraz serię Series Ceranea. Oba przedsięwzięcia wydawnicze pokrywają tematycznie szeroko rozumiane dzieje oraz kulturę Śródziemnomorza i Europy Południowo-Wschodniej od starożytności po czasy nowożytne włącznie, ze szczególnym naciskiem na dzieje Bizancjum i społeczności kręgu Slavia Orthodoxa. W ramach serii wydawane są teksty źródłowe, bibliografie i monografie. Wszystkie roczniki Studiów są dostępne online. Aby zapoznać się z zawartością czasopisma i listą tomów serii użyj linku poniżej.

 

O CERANEUM

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Ceraneum jest pozawydziałową interdyscyplinarną placówką naukowo-badawczą, oficjalnie powołaną 7 lutego 2011 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Łódzkiego.

Ceraneum skupia wysiłki badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką bizantyńsko-słowiańską: historią i kulturą wschodniego Śródziemnomorza oraz tradycji z nim powiązanych.

Centrum Ceraneum stawia sobie za cel integrację pomiędzy poszczególnymi jednostkami UŁ, poszerzenie zakresu współpracy interdyscyplinarnej w wymiarze uniwersyteckim i międzynarodowym, a poprzez to – uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej uczelni na wszystkich poziomach oraz wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Łódzkiego w Polsce i w Europie.

WIĘCEJ O CERANEUM

DZIAŁALNOŚĆ

PROJEKTY

- Projekt finansowany w ramach programu IDUB, Interdyscyplinarne Programy Badawcze, 2023, pt.  Średniowieczna herezjologia bizantyńsko-słowiańska, emocje i argumenty realizowany w latach 2024-2026 przez zespół kierowany przez dr Jana Mikołaja Wolskiego. W pracach uczestniczą prof. dr hab. Georgi Minczew i dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ (oboje Katedra Filologii Słowiańskiej). Planowany wynik projektu to cykl artykułów naukowych.

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 24, panel HS3), pt. Hamartolos odnaleziony. Bizantyńska kronika Jerzego Mnicha z IX w. w świetle niepublikowanych dotąd rękopisów greckich i cerkiewnosłowiańskich, realizowany w Centrum Ceraneum UŁ (2023–2027) we współpracy z Wydziałem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku (na podstawie umowy konsorcjum). Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Jego kierownik, prof. dr hab. Mirosław J. Leszka (Katedra Historii Bizancjum, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ) odpowiada za kwestie historyczne-bizantynistyczne. Dwoma głównymi wykonawcami merytorycznymi, czuwającymi nad badaniami nad materiałem rękopiśmiennym, są: dr hab. Rafał Kosiński, profesor Uniwersytetu w Białymstoku (kodeks grecki) oraz dr hab. Zofia A. Brzozowska, prof. UŁ (Katedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny UŁ – manuskrypty cerkiewnosłowiańskie). Planowany wynik projektu: publikacje książkowe (wydanie i przekład kroniki) oraz artykuły naukowe w periodykach o międzynarodowym zasięgu, indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus;

– Grant Ministra Ministra Edukacji i Nauki (Doskonała nauka II, moduł wsparcie konferencji naukowych) pt. Wybrane aspekty życia codziennego epoki antyku i Bizancjum w świetle badań interdyscyplinarnych, realizowany w latach 2023–2024;

– Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Uniwersalia 2.1) pt. „Przekład na język rosyjski i wydanie w wydawnictwie naukowym „Aletheia”, w ramach serii „Византийская библиотека”, monografii Zofii A. Brzozowskiej pt. „Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej”, realizowany w latach 2020–2023 w Centrum Ceraneum, przy udziale autorki publikacji oraz mgr. Jana Morawickiego, pracownika naukowego w Centrum Ceraneum UŁ i doktoranta w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ (przekład);
Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/sophia-wisdom-of-god-personified-history-of-per.html

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 16, panel HS3) pt. Wschodniorzymskie elity wojskowe od Teodozjusza II do Anastazjusza I (408–518). Studium społeczno-polityczne, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława J. Leszki z Katedry Historii Bizancjum UŁ (2019–2023). Planowany wynik projektu to dwie publikacje książkowe (anglojęzyczne monografie) oraz szereg artykułów naukowych w periodykach o międzynarodowym zasięgu, indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus.

– Grant Ministerstwa Edukacji i Nauki (12. edycja NPRH, moduł: Uniwersalia 2.2) pt. W cieniu Rzeczpospolitej czy rosyjskiego mitu imperialnego? Synopsis kijowski – zabytek języka ukraińskiego i historiografii Europy Wschodniej z XVII w. Edycja, polski przekład i opracowanie naukowe, realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ (2023–2027) przez zespół w składzie: dr hab. Halyna Naienko, prof. UŁ (kierownik projektu), dr hab. Zofia A. Brzozowska, prof. UŁ oraz dr Piotr Kręzel. Celem projektu jest przygotowanie edycji krytycznej, przekładu na język polski i wszechstronnego opracowania naukowego Synopsisu kijowskiego – opublikowanego po raz pierwszy w Kijowie w 1674 r. latopisu, który stanowi najstarszy ukraiński wykład rodzimej historii, ukazanej na tle dziejów Europy Wschodniej.

– Grant Ministerstwa Edukacji i Nauki (11. edycja NPRH, moduł: Uniwersalia 2.2) pt. Między Serbią, Austrią, Polską a Rosją. Pamiętniki Symeona Piščevicia (1731-1797) – przekład na język polski i opracowanie naukowe unikatowego zabytku memuarystyki słowiańskiej z XVIII w., realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej pod kierunkiem dr. Piotra Kręzla (2023-2027). W zespole badawczym uczestniczy również dr Sanja Miletić z tej samej jednostki. Celem projektu jest przygotowanie przekładu i krytycznego opracowania Pamiętników Symeona Piščevicia.

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs Miniatura 6, panel HS) pt. Martyrium św.św. Karposa i Papylosa w Konstantynopolu (Stambule), jego freski i ich identyfikacja, realizowany w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ przez dr. Andrzeja Kompę (2023); cele projektu: wyjazd badawczy – wyprawa do bibliotek i pogłębiona kwerenda w Wiedniu i Stambule, zbadanie fresków w Martyrium św. Karposa i Papylosa;

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4, panel HS2) pt. Zróżnicowanie językowe świata Slavia Orthodoxa u progu nowożytności: ciągłość i zmiana. Badania z zastosowaniem metodologii Mixed-Methods, realizowany w latach 2022–2025 na Wydziale Filologicznym UŁ, we współpracy z badaczami z Katedry Slawistyki Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech. Kierownikiem polskiej części projektu jest dr hab. prof. UŁ Ivan N. Petrov z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, a niemieckiej –  prof. dr Achim Rabus z Uniwersytetu we Freiburgu. W skład zespołu projektowego wchodzą również:  dr Zofia A. Brzozowska, dr Agata Kawecka oraz dr hab. prof. UŁ Małgorzata Skowronek z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ;

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs SONATINA 3, panel HS2) pt. Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej, realizowany w latach 2019–2024 na Wydziale Filologicznym UŁ. Kierownikiem projektu jest dr Piotr Kręzel, adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ. W skład zespołu projektowego wchodzi również dr hab. Izabela Lis-Wielgosz, prof. UAM z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/the-cultural-implications-of-the-migrations-of-ser.html 

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 17, panel HS2) pt. Jak dawne jest ‚dawniej’? Stopień wyższy w językach słowiańskich – geneza, ewolucja, typologia, który będzie realizowany przez konsorcjum utworzone przez Katedrę Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ oraz Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Kierownikiem projektu jest dr Marek Majer, adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ, a partnerem z IJP PAN jest dr Rafał Szeptyński (lata realizacji projektu: 2020–2023).

– Projekt finansowany w ramach programu IDUB, Interdyscyplinarne Granty Badawcze ed. 2023, pt. Ars medica (1525–1650): dziedzictwo europejskiej myśli medycznej i sztuki drukarskiej realizowany w latach 2024–2026 przez zespół kierowany przez dr hab. prof UŁ Magdalenę Koźluk z Instytutu Romanistyki UŁ. W pracach uczestniczą Instytut Romanistyki UŁ (dr hab. prof. UŁ Magdalena Koźluk), Biblioteka UŁ (dr Monika Sulejewicz-Nowicka, mgr Tomasz Piestrzyński), Katedra Filologii Klasycznej (dr Marta Czapińska-Bambara), Centrum Ceraneum oraz Katedra Filologii Słowiańskiej (dr hab. prof. UŁ Ivan N. Petrov). Planowany wynik projektu: cykl artykułów naukowych.

– Projekt finansowany przez Fundację Badań Naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii Богомилството в историята и в наши дни, realizowany przez: Uniwersytet Sofijski, Instytut Badań Historycznych Bułgarskiej Akademii Nauk, Nowy Uniwersytet Bułgarski, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg oraz Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego (prof. dr hab. Georgi Minczew, dr hab. prof. UŁ Małgorzata Skowronek), zaplanowany na lata 2024–2026;

– Projekt finansowany przez MEiN w ramach programu "Rozwój zasopism naukowych" wydanie kolejnych numerów rocznika Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, realizowany we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego (2023–2024);

– Projekt finansowany przez bułgarskie Ministerstwo Nauki i Edukacji Mapa interaktywna skryptoriów w średniowiecznej Bułgarii (Интерактивна карта на скрипториумите в Средновековна България), realizowany od 2020 roku przez prof. Georgiego Minczewa.

– Projekt finansowany przez Centrum OPUS pt. Horyzonty humanistyki 2023: łódzkie spotkania z zagranicznymi badaczami antyku, średniowiecza i nowożytności, część programu Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2023, realizowany w Ceraneum pod kierunkiem dr Zofii Rzeźnickiej i dr. Jana Wolskiego, przy współpracy Fundacji UŁ. W ramach realizacji projektu Łódź odwiedzą wybitni specjaliści zajmujący się medycyną antyczną i bizantyńską oraz historycy kultury (maj—listopad 2023),

– Projekt finansowany przez bułgarską agencję rządową „Fundacja Badań Naukowych” pt. Bułgaria  na pograniczu chrześcijaństwa, religii pogańskich i herezji. Starobułgarski przekład traktatów polemicznych przeciwko arianom, realizowany przez prof. Georgiego Minczewa z Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ, członka zespołu projektowego, kierowanego przez prof. Tatianę Sławową z Wydziału Filologii Słowiańskiej Sofijskiego Uniwersytetu im. św. Klemensa z Ochrydy (2019–2021).

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs Harmonia 9, panel HS) pt. Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu, realizowany w latach 2018–2023 w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ przez zespół w składzie: prof. dr hab. Georgi Minczew (kierownik), dr Zofia Brzozowska, dr Agata Kawecka, dr Marek Majer, dr hab. Ivan Petrov, dr Małgorzata Skowronek oraz pracownik Centrum Ceraneum UŁ dr Jan Wolski i pracownik Studium Języków Obcych UŁ dr Anna Maciejewska. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi z uniwersytetów i placówek akademickich Bułgarii, Danii i Włoch (na prawach formalnych współwykonawców projektu);
Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/orthodox-slavic-polemical-writings-in-the-middle-a.html

– Projekt finansowany przez Centrum OPUS pt. Horyzonty humanistyki. Nowe osiągnięcia mediewistyki światowej w Łodzi, część programu Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2022, realizowany w Ceraneum pod kierunkiem dr Zofii Rzeźnickiej i dr. Jana Wolskiego, przy udziale Fundacji UŁ. W ramach realizacji projektu Łódź odwiedzili wybitni specjaliści zajmujący się medycyną antyczną i bizantyńską oraz historycy herezji (kwiecień—grudzień 2022),

– Projekt Visiting Research Fellow w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) pt. Slavonic Versions and Translations of the Homily „De salute animae”, Attributed to John Chrysostom or Ephraem the Syrian, and Their Textual Historyrealizowany w Centrum Ceraneum UŁ przez prof. Anetę Dimitrovą z Uniwersytetu Sofijskiego (2021);

– Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Uniwersalia 2.1) pt. „Przekład na język angielski i wydanie w amerykańskim wydawnictwie naukowym „Lexington Books” monografii I. Petrova „Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV – początek XVII wieku)””, realizowany w latach 2019–2021 w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ, przy udziale autora publikacji, dr. hab. prof. nadzw. Ivana N. Petrova oraz dr. Marka Majera, adiunkta z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ (przekład);
Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/from-incunabula-to-first-grammars-contexts-of-the.html

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs Harmonia 8, panel HS) pt. Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX–XV w, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pracowników i członków Centrum pod kierunkiem prof. dr. hab. G. Minczewa z Katedry Filologii Słowiańskiej (Wydział Filologiczny UŁ), we współpracy z Bułgarską Akademią Nauk w Sofii oraz Uniwersytetem Ca’ Foscari w Wenecji (2017–2021);
Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/dualist-heresies-in-the-history-of-south-east-euro.html

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs Opus 12, panel HS3) pt. Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pracowników i członków Centrum pod kierunkiem dr Zofii Brzozowskiej (2017–2021); planowany wynik: dwie publikacje książkowe (anglojęzyczna monografia i zbiór przekładów tekstów staroruskich na język polski);
Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/muhammad-and-the-origin-of-islam-stereotypes-kn.html

– Projekt finansowany przez MNiSW w ramach środków na Działalność Upowszechniającą Naukę (2019–2020) pt. Wydanie anglojęzycznych wersji zeszytów rocznika „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, realizowany we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego;

– Grant międzynarodowego konsorcjum Research Infrastructure on Religious Studies (ReIReS) w ramach programu „Transnational Access to Special Collections and Archival Documents” (TAAD), pt. Materials for teaching the Old Church Slavic language in Bulgaria (19th–21st cent.), realizowany przez dr Agatę Kawecką z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ (2019); projekt obejmuje kilkutygodniowy staż naukowy w wybranej instytucji partnerskiej ReIReS: w Centrum Badań Bizantyńsko-Słowiańskich im. prof. Iwana Dujczewa przy Uniwersytecie Sofijskim;

– Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.2) pt. Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem dr Z. Brzozowskiej, we współpracy z Katedrą Informatyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (2017–2019); planowany wynik: publikacja książkowa oraz informatyczna digitalizacja i udostępnienie źródła;
Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/the-novgorod-first-chronicle-polish-translation.html

– Grant Narodowego Centrum Nauki (program Sonata Bis 1, panel HS) pt. Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce – historia i bibliografia twórczości przekładowej, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem dr. hab. I. Petrova z Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ (2013–2018), planowany wynik: dwie publikacje książkowe;

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs Miniatura 2, panel HS) pt. Badania nad morfologią starych zapożyczeń słowiańskich w języku albańskim, realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ przez dr. Marka Majera (2018–2019); cele projektu: udział w konferencji naukowej Slavic Linguistics Society Meeting (USA), przygotowanie publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;

– Grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs Miniatura 1, panel HS) pt. Kosmetologia antyku i Bizancjum. Mirra i kadzidło w produktach pielęgnacyjnych w okresie I–VII w. n.e., realizowany w Centrum Ceraneum przez dr Zofię Rzeźnicką (2018); cele projektu: realizacja kilku kwerend zagranicznych, niezbędnych do opracowania tekstów źródłowych i przygotowania publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;

– Grant Narodowego Centrum Nauki (program Harmonia 6, panel HS) pt. Państwo bułgarskie w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Leszki we współpracy z Uniwersytetem Sofijskim (Bułgaria) (2015–2018), planowany wynik: anglojęzyczna publikacja książkowa;

– Projekt finansowany przez MNiSW w ramach środków na Działalność Upowszechniającą Naukę (2017–2018) pt. Wydanie anglojęzycznych wersji zeszytów rocznika „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, realizowany w Centrum Ceraneum we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego w ramach szerszej dotacji przyznanej WUŁ; koordynatorzy: dr hab. Ivan Petrov z Centrum Ceraneum (sekretarz Redakcji „Studia Ceranea” i pracownik Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ) oraz dr Agnieszka Kałowska z WUŁ;

– Grant Narodowego Centrum Nauki (program Etiuda 4, panel HS) pt. Obraz życia codziennego chrześcijan na Wschodzie w świetle kościelnych źródeł normatywnych (IV–V wiek), realizowany przez mgr. A. Hołaska, członka Centrum Ceraneum i doktoranta w Katedrze Historii Bizancjum UŁ; projekt (2016–2017) realizowany we współpracy z Pontificio Istituto Orientale w Rzymie, w którym doktorant odbędzie trzymiesięczny staż naukowy;

– Grant pt. Opracowanie i przygotowanie do druku monografii akademickiej Bułgaria. Historia i kultura, finansowany przez Konsula Honorowego Republiki Bułgarii we Wrocławiu i realizowany przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. G. Minczewa w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ (2015);

– Międzynarodowy projekt dydaktyczny w ramach działania LLP-Erasmus Intensive Programme (IP), finansowany przez bułgarskie Human Resource Development Centre, pełniące rolę Narodowej Agencji Erasmusa w tym kraju, pt. Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times (3 edycje: 2012, 2013, 2014); projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria) – koordynator
Uniwersytet im. św. Klemensa Ochrydzkiego (Sofia, Bułgaria)
Uniwersytet Łódzki (Ceraneum, a także Katedra Historii Bizancjum oraz Zakład Etnologii i Folklorystyki – Wydział Filozoficzno-Historyczny; koordynator: dr hab. prof. nadzw. UŁ Maciej Kokoszko)
Uniwersytet Uludag (Bursa, Turcja)
Uniwersytet w Ankarze (Turcja)
Uniwersytet Owidiusza (Konstancja, Rumunia).
Program ma charakter interdyscyplinarny i jest oparty na cyklu wykładów, seminariów, dyskusji, pracy w grupach oraz wycieczkach tematycznych, na które składają się również badania terenowe zaplanowane na drugi i trzeci rok IP. Głównym celem jest propagowanie i stosowanie na poziomie akademickim różnych metod w badaniach nad problemami historycznymi, antropologicznymi i etnologicznymi; omówienie nowoczesnych, interdyscyplinarnych tematów powiązanych z badaniem w różnych epokach historycznych życia codziennego ludzi należących do różnych grup społecznych; położenie szczególnego nacisku na innowacyjne podejście łączące metodologię typową dla antropologii i etnologii, a także na wielodziedzinowy charakter nauczania historii na uniwersytetach; stworzenie dogodnych warunków do aktywnych, bezpośrednich kontaktów i wymiany idei pomiędzy studentami i wykładowcami z różnych krajów; doprowadzenie do międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami, która mogłaby pomóc w rozwinięciu przyszłych wspólnych projektów. Grupą docelową IP są wyróżniający się studenci reprezentujący dyscypliny takie jak historia, etnologia, turyzm i antropologia, a także słuchacze studiów doktoranckich zajmujący się problematyką zbieżną z tematem IP;

– Grant Narodowego Centrum Nauki (program Harmonia 2, panel HS3) pt. Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI-VIII w., realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem dr hab. prof. UŁ T. Wolińskiej we współpracy z Uniwersytetem Arystotelesa w Tessalonice (Grecja); w skład zespołu wchodzą pracownicy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (2012-2015), planowany wynik: polsko-angielska publikacja książkowa, strona i platforma internetowa;

– Grant międzynarodowego konsorcjum Humanities in European Research Area (z cyklu „Spotkania Kulturowe”) pt. Bliskowschodni chrześcijanie – opis i analiza wybranych wspólnot w Europierealizowany przez naukowców ze Szkocji, Danii i Polski (2013–2015); polską częścią projektu kieruje dr Marta Woźniak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ;

– Grant MNiSW w ramach III edycji programu „Mobilność Plus” pt. Ruch monastyczny w drugim carstwie bułgarskim i jego rola społeczna, realizowany przez mgr. J. Wolskiego, doktoranta w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ; podczas realizacji projektu (2014–2015) doktorant odbędzie roczny staż w Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii;

– Grant NCN (program Preludium 2, panel HS2) pt. Sophia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej, realizowany przez mgr Z. Brzozowską w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2012-2015), planowany wynik: rozprawa doktorska, artykuły polsko- i obcojęzyczne;

– Grant NCN (program Opus 1, panel HS3) pt. Pokarm dla ciała i ducha. Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum, II–VII w., realizowany przez zespół pod kierunkiem dr. hab. prof. UŁ M. Kokoszki w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2011-2014), planowany wynik: monografia w wersji polskiej i angielskiej, artykułu polsko- i anglojęzyczne, tłumaczenie tekstów źródłowych;

– Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi w ramach konkursu na działania wspierające rozwój Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego (2014) pt. Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej  XI Dni Arabskie. Ciągłość i zmiana w świecie islamu. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Koło Naukowe Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik” Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (koordynator: prof. zw. dr hab. Marek Dziekan) we współpracy z Centrum Ceraneum;

– Grant (stypendium naukowe) Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców (II edycja) pt. Patronka zabytkowej łódzkiej cerkwi – święta księżna Olga. Rys biograficzny, historia kultu i polski przekład korpusu źródeł, realizowany przez mgr Z. Brzozowską, doktorantkę z Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2014); planowany wynik: publikacja książkowa;

– Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł upowszechniający wyniki badań 3.1) pt. Przekład na język francuski oraz wydanie drukiem książki prof. Waldemara Cerana pt. „Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV wieku)”, (= Komitet Nauk o Kulturze Antycznej, Archiwum Filologiczne XIX), Wrocław – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1969, ss. 134, realizowany w Centrum Ceraneum pod kierunkiem dr. hab. prof. UŁ S. Bralewskego i dr. P. Filipczaka (2011-2013); wynik: publikacja książkowa;

– Projekt współfinansowany przez MNiSW w ramach środków na działalność upowszechniającą naukę (2013) pt. Wydanie rocznika „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, vol 2., realizowany w Centrum Ceraneum we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego (koordynator: dyr. kustosz mgr Tomasz Piestrzyński) w ramach szerszej dotacji przyznanej BUŁ;

– Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi w ramach konkursu na promocję Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego (2013) pt. Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia. Za realizację zadania odpowiedzialne jest Centrum Ceraneum (koordynator: prof. dr hab. Georgi Minczew) we współpracy z Katedrą Slawistyki Południowej na Wydziale Filologicznym oraz Katedrą Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym;

– Międzynarodowy projekt dydaktyczny w ramach działania LLP-Erasmus Intensive Programme (IP), finansowany przez bułgarskie Human Resource Development Centre, pełniące rolę Narodowej Agencji Erasmusa w tym kraju, ptSyncretic Societies: Bridging Traditions and Modernity? Balkan Summer School for Religion and Public Life (2013), projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
Plovdiv University „Paisiy Hilendarski” (Bułgaria) – koordynator
University of Eastern Finland (Finlandia)
Istanbul Bilgi University (Turcja)
University of Bucharest (Rumunia)
University of Milan (Włochy)
University of Lodz (Ceraneum, a także Katedra Slawistyki Południowej – Wydział Filologiczny; koordynator: dr hab. prof. nadzw. UŁ Georgi Minczew)
Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).
Projekt Letniego Uniwersytetu Bałkańskiego to inicjatywa Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu w Płowdiwie, skoncentrowana wokół problematyki umiejscowienia religii w życiu społecznym.
Inauguracyjna sesja programu, „Synkretyczne społeczeństwa – łączenie tradycji z nowoczesnością”, została zaplanowana na sierpień 2013 roku, w Płowdiwie. Do udziału zostaną zaproszeni przedstawiciele uniwersytetów, duchowieństwa, mediów, liderzy agencji pozarządowych. Zajęcia będą mieć formę zarówno tradycyjnych wykładów akademickich, jak i praktyk terenowych oraz grupowych sesji, wymagających zaangażowania uczestników.
Celem organizatorów programu jest pomoc w rozpoznaniu uprzedzeń religijnych i przeprowadzeniu refleksji poprzez transformację utartych opinii, prowadzącą do otwarcia się na inne tradycje religijne i postrzeganie ich nie jako zagrożenia, a także poprzez praktyczną naukę tolerancji i życia w różnorodności globalnego społeczeństwa;

– Projekt Centrum Ceraneum ptPrzekład i wydanie pierwszego numeru periodyku „Studia Ceranea”współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego (2011), wynikiem projektu jest publikacja czasopisma;

– Grant MNiSW pt. Zdigitalizowany korpus słowiańskich apokryfów starotestamentowychPaleografia, tekstologia, kodykologia, realizowany przez zespół pod kierunkiem dr. hab. prof. nadzw. UŁ G. Minczewa w Zakładzie Paleoslawistyki i Kultury Ludowej na Wydziale Filologicznym (2008-2011), głównym wynikiem projektu jest publikacja elektroniczna na stronie Palaeoslavica oraz monografie: Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum, red. G. Minczew, M. Skowronek i I. Petrov, Łódź 2009 i Г. Минчев, Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското средновековие, Cофия 2011;

– Grant MNiSW pt. Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV – pocz. VII w., realizowany przez zespół pod kierunkiem dr. hab. prof. UŁ M. Leszki w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (2007–2010), głównym wynikiem projektu są publikacje: Konstantynopol. Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M. J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011 oraz Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, red. A. Kompa, M. J. Leszka, K. Marinow, („Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 87), Łódź 2011.

COLLOQUIA CERANEA

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona kulturze i historii słowiańszczyzny średniowiecznej, Bizancjum i późnego antyku.

Zbieramy zgłoszenia na 6 edycję konferencji! Spotkanie będzie miało miejsce 9-11 Maja 2024. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

Colloquia Ceranea V

 

VENUE:

Institute of History UL, 27A, Kaminskiego St. [GOOGLE MAPS]

& online


 

BOOK OF ABSTRACTS:

You may download here the book of abstracts and programme in pdf file:

Book of abstracts

In person participants will get printed copies on arrival.

patroniŁódź Akademicka

 

PROGRAMME of THE CONFERENCE:

all times are CEST, UTC+2

11 V 2023

Room 103

8.50-9.00 Conference opening

9.00-10.00 Plenary lecture I (online): John Wilkins, Food for Life: Galen’s On Health (De sanitate tuenda)

10.00-11.00 Plenary lecture II (online): John Haldon,The dynamics of transformation: why did Byzantium survive into the 8th century?

11.00-11.15 Coffee break

 

11.15-13.15 Room 103

Online moderator: John Wilkins

Gerasimos Merianos     Humble but not insignificant: References to wine lees in Greek (al)chemical texts

Laurence Totelin (online participant)    Beyond amulets: healing stones in Graeco-Roman medicine

Barbara Zipser    Outliers in John the Physician's Therapeutics. Weird, wonderful and rare materia medica

11.15-13.15 Room 204

Moderator: Andrzej Kompa

Martina Čechová (online participant)   Crimean Cherson in the “times of turmoil”

Maciej Czyż    No need to go further. Byzantine Reconquista of 10th-11th centuries and attacks on Christians in the lands of Islam.

Elisabeta Negrău (online participant)    A 6th-Century Story in a 9th-Century Tract? Torna, Torna, Frater Revisited

Marco Muresu    Sardinia and the Byzantine west. Paradigm shifts and changing perceptions

 

13.15-14.30 Lunch break

 

14.30-16.30 Room 103

Online moderator: Petros Bouras-Vallianatos

Sean Coughlin (online participant)    The meaning of ‘stypsis’ in the context of perfumery

Tomasz Tadajczyk, Krzysztof Jagusiak    Venenum malum or bonum? Mandrake in the light of  ancient Greek and Latin written sources

Isabel Grimm-Stadelmann (online participant)    The newly founded Commission for the Investigation of Byzantine Medical Studies (CIBMS): Concept and Activities

14.30-16.30 Room 204

Online moderator: Martina Čechová

Sławomir Skrzyniarz    Two Types of Images of Christ on the Coins of Justinian II

Christos Malatras(online participant)    Civil administration in the Byzantine provinces (7th-9th c.)

Luca Zavagno (online participant)    “The Navigators.” Mediterranean Cities and Urban Spaces in the passage from  Late Antiquity to the Early Middle Ages (ca. 600 - ca. 850 CE)

Andrzej Kompa    Implications of Justinian II's downfall and return

16.30-16.45  Coffee break

 

16.45-18.45 Room 103

Online moderator: Sean Coughlin

Veronika Kelbecheva, Gergana Petkova (online participants)    Medical Latin in practice. Methodology for self-preparation in   professional language of terminology

Maciej Kokoszko, Zofia Rzeźnicka    John Chrysostom’s physical frailty and how it was cured: the case of polyarchion

16.45-18.45 Room 204

Online moderator: Yanko Hristov

Francesco Dall’Aglio (online participant)    Byzantium in Times of Turmoil – Again (Late 12th – Early 13th C.). The Role of the Bulgarian Insurrection and Provincial Separatism

Ivelin Ivanov (online participant)    The Impact of the Fourth Crusade and the Latin Empire of Constantinople on the Second Bulgarian Tsardom

Paweł Lachowicz (online participant)    Cognatic primogeniture in practice. The recurring pattern of first born daughters and their husbands as claimants in the 12th and 13th century Byzantine Empire

Kirił Marinow    Tărnovgrad, the capital-city of Late Medieval Bulgaria, in the ‘Memoirs’ of Emperor John VI Kantakouzenos (i.e. Monk Joasaph Christodoulos)

 

19.00 Banquet

 

12 V 2023

Room 103

10.00-11.00Plenary lecture III: Ilias Anagnostakis,Lessons and insights from Chrysothemis: We are also what we don't eat or shouldn't or would like to eat (presented by Maria Leontsini)

11.00-11.15 Coffee break

 

11.15-13.15 Room 103

Online moderator: Isabel Grimm-Stadelmann

Irene Calà (online participant)    Reading medical manuscripts: new fragments of Philagrios

Elias Valiakos    The physician Theon and his unpublished work

Antoaneta Granberg    The interpolation on the human body and the four elements in the Slavonic Alexander romance

Maria Totomanova-Paneva, Lilly Stammler    Women and Their Afflictions According to Iatrosophion D Gr. 352

11.15-13.15 Room 204

Moderator: Jan Mikołaj Wolski

Yanko Hristov (online participant)    Ethnic, Religious and Social Diversity in the Early Medieval Bulgaria Seen by a 10th–Century Hagiographer.

Piotr Czarnecki (online participant)    Authenticity of the Interrogatio Iohannis in the light of contemporary deconstructionist source criticism

Dick Van Niekerk (online participant)    Portrait of Sir Dimitri Obolensky Patron of the Study of the Bogomils

 

13.15-14.15   Lunch break

 

14.15-16.15 Room 103

Moderator: Gerasimos Merianos

Dimitra Makri (online participant)    Varieties of wine and wine-tasting in Graeco-Roman and Byzantine Egypt

Ksenija Borojevic, Krzysztof Jagusiak, Ksenija Gasic (online participants)    Peaches (Prunus persica [L.] Batsch) at the medieval site Ras, Serbia

Aleksander Chrószcz, Vedat Onar, Dominik Poradowski (online participant)    Animals from Theodosius Harbour

14.15-16.15 Room 204

Moderator: Antoaneta Granberg

Marina Čistiakova(online participant)    A Cycle of Memories and Verses of the Old Testament Righteous in the Prologues of Athos Hil. 424 and Hil. 427

Mariyana Tsibranska-Kostova (online participant)    Towards the History of the 15th Сentury Repentance Prayers in the Slavonic South

Illia Rudyk (online participant)    The Itinerant Greek Orthodox Hierarchy in the 17th Century Polish-Lithuanian Commonwealth

 

16.30                    How did Ancient and Byzantine Food Taste Like?
Dégustationprepared by Maciej Helbig

 

13 V 2023

9.00-10.45 Room 103

Moderator: Maciej Helbig

Ayman Atat(online participant)    Paul of Aegina and his Food Therapy's Knowledge as quoted by Ibn Al- Bayṭār (13th Century)

Maria Leontsini    Condiment or medicine? Capers from the Hippocratic Corpus to the Byzantine and Arab dietary treatises

Sally Grainger (online participant)    Garum, fish blood taboos in Christianity and the  evolving nature of ancient fish sauce

9.00-10.45 Room 204

Online moderator: Dmytro Dymydyuk

Magdalena Garnczarska    The light studies of the Byzantine Institute in the Holy Wisdom Church in Constantinople. Some remarks on troublesome gold tesserae

Zeynep Çakmakçı, Ceren Ünal (online participants)    Byzantine Reliquary Crosses from Haluk Perk Museum in Istanbul

Anastasios Kantaras(online participant) Il mondo dei simboli nel periodo bizantino: forme, interpretazione, evoluzione/The world of symbols during the Byzantine period: forms, interpretation and evolution.

10.45-11.00                      Coffee break

 

11.00-12.45 Room 103

Moderator: Maria Leontsini

Ferdinando Ferraioli(online participant)    Considerations on the role of fish and meat in the alimentation of Ancient Greece

Maciej Helbig    A roast lamb was set down in front of them. The mutton and the lamb in Ancient Roman and Byzantine culinary tradition.

11.00-12.45 Room 204

Moderator: Bogna Kosmulska

Dmytro Dymydyuk (online participant)    New interpretation and datation of the so-called “King Levon’s dagger” from the History Museum of Armenia

Marina Bastero Acha(online participant)    Flaminicae and priestesses as public benefactors in Hispania

Victor Humennyi (online participant)    Looking for identities through language? Analyzing the epigraphical habit of the Roman soldiers in the Late Antique Syria

12.45-13.00                      Coffee break

 

13.00-14.45 Room 103

Online moderator: Bojana Radovanović

Michail Theodosiadis  (online participant)    Early Byzantine political thought and the contemporary global political project

Dorothea Valentinova (online participant)    Law and Justice in Breviarium Alaricianum and Lex Visigothorum

BognaKosmulska    Constantinople III – A Lost Potential? A Philosopher’s Viewpoint

Grzegorz Rostkowski(online participant)    Once Again Concerning the Conversion of the Khazars to Judaism

 

CONFERENCE PUBLICATION:

Selected conference papers will be published in article format in “Studia Ceranea”, a yearly journal indexed in Scopus, the Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, and a number of other databases.

 The deadline for submitting  papers to “Studia Ceranea” is May 31, 2023.

However, if you are not able to finish by that time, there will still be the possibility to deliver your text by December 31, 2023, so that it would be published in the volume covering 2024.

You will find all editorial instructions on the journal’s website:

Studia Ceranea. Editorial Instructions.

 


 

CONFERENCE SECRETARIES

Dr. Krzysztof Jagusiak

Dr. Karolina Krzeszewska

Dr. Zofia Rzeźnicka

Dr. Jan Mikołaj Wolski

If you have any question, please contact us at colloquia.ceranea@uni.lodz.pl.

Fourth Colloquia Ceranea International Conference
12-14 May 2022, Łódź

Biedermann Palace, Franciszkańska 1/5 & online


 

Programme (pdf, click to download)

Book of abstracts (pdf, click to download)

Thank you for your contribution! 

 

12 V 2022

8.50 – 9.00         Conference opening

9.00 – 10.00      Plenary lecture I (online): Alain Touwaide Lost in Scholarship. Byzantine Medicine

10.00 – 11.00   Plenary lecture II (online): Dirk Krasmüller Fasting on Wednesdays and Fridays in Byzantium

 

11.15 – 13.00 Room 202

Diana Míčková (online moderator)

Sean Coughlin (online participant)   Antyu and Stakte: Resins and Perfume Production in Ptolemaic Egypt

Manuela Marai (online participant)  Distillation in the Graeco-Roman World: Production and Fractionation of Resinous Substances for Pharmaceutical Use

Medhat Mohamed Ibrahim Abd El Rahman (online participant)    Application of Raman Spectroscopy to Suspected Residues of Ancient Perfumes

 

11.15 – 13.00 Room 203

Bojana Radovanović (online moderator)

Martina Biamino (online participant) Monasteries and Pilgrimage in Procopius of Caesarea’s De Aedificiis V

Andrew Wade (online participant) Multi-lingual, pluri-ethnic Orthodox monasticism in Palestine and on Sinai, with particular reference to the liturgical manuscript Sinai Arabic 232 (13th century)

Aneta   Dimitrova (online participant) Old Church Slavonic Translations and Revisions of Thalassius’ Centuriae iv de caritate et continentia (CPG 7848)

 

14.00 – 16.45 Room 202

Maciej Kokoszko (moderator)

Giulia   Freni (online participant) Herbs as pharmaka: between medicine, astrology and magic

Krzysztof Jagusiak, Tomasz Tadajczyk Aconite – a poison, or a medicine? Ancient and Byzantine testimonies

Barbara Zipser The lexicography of plant names

 

14.00 – 16.45 Room 203

 Andrew R. Roach (online moderator)

Maja Angelovska-Panova (online participant) Marxist and religious dichotomy in Kosta Racin’s publicism: The case of Bogomilism

Vladislav Atanassov (online participant) The Bogomils and the Cross

Boyana Radovanović (online participant) The Slavic population of Peloponnese in the Middle Ages and their implication for the study of Bogomilism         

Piotr Czarnecki (online participant) The doctrine of the ordo Sclavoniae in the light of the Western sources and the issue of the origins of the dualist heresy in Bosnia

 

17.00 – 18.45 Room 202

Barbara Zipser (moderator)

Sorin    Paliga Is Romanian mămăliga an enigmatic word? A brief enquiry into some old names of plants

Gergana Petkova, Vanya Ivanova (online participants) Cases of synonymy and antonymy in the Latin medical terminological system

Anne  Grons (online participant)    Coptic Medical Prescriptions. Status quo and Future Perspectives

 

17.00 – 18.45 Room 203

Mitko B. Panov (online moderator)

Tomasz Pełech “Sclavonia is a forsaken land” – the image of Slavic territories and their inhabitants in the “Liber” of Raymond of Aguilers

Dorothea Valentinova (online participant) Iustitia and Corruptio in Liber Constitutionum sive Lex Gundobada

Paola    Druille (online participant)     The violent collection of taxes in Philo of Alexandria’s De Specialibus Legibus II 92-95 and III 159-163

 


 

13 V 2022

Gallery, part 3: Plenary lecture by Dr. Petros Bouras-Vaillanatos.

Room 202

9.00 – 10.00      Plenary lecture: Petros Bouras-Vallianatos Byzantine medicine matters: current trends and future avenues [click here to listen the lecture @soundcloud]

 

10.00 – 11.45 Room 202

 Petros Bouras-Vallianatos (moderator)

Sophia Xenophontos (online participant) Moral Medicine in Galen

Masayuki Fukushima The pseudo-Galenic treatise On Leeches and its reception by late antique authors

Isabel   Grimm-Stadelmann (online participant) »Blood is a very precious liquid« (Goethe, Faust I, v. 1740) – The value of blood as elixir of life, materia medica and energetic principle

 

10.00 – 11.45 Room 203

Marek Majer (moderator)

Thomas Daiber              Periphrastic (Future) Tense in Old Church Slavonic

Andriy Danylenko       How Many Futures Does Ukrainian Need?

Ivan P. Petrov             Future constructions in the Old Slavonic translations of Vita Antonii Magni

Björn   Wiemer           Diachronic layers in the interaction of the perfective present and the development of future grams in Slavic languages

 

12.00 – 13.45 Room 202

Maciej Helbig (online moderator)

Michiel Meeusen Saving Plato from the Doctors: Medical Zetema in Plutarch (Table Talk 7.1)

Giulia Gollo   (online participant) Food as Medicament in Byzantine Incubation Literature’s Healing Dreams. The Case of MS Lond. Add. 37534

Yanko Hristov (online participant)   Disease, Healing and Medical Knowledge in an Old-Bulgarian Collection of Miracle Stories

 

12.00 – 13.45 Room 203

Paweł Lachowicz (online moderator)

Ivelin Argirov Ivanov (online participant) Medieval Bulgaria in Polish Historiography After 1980

Francesco Dall’Aglio (online participant) Paristrion as centre and periphery: from Byzantine Border Province to Heartland of the ‘Second Bulgarian Kingdom’

Kirił Marinow  Τέρνοβος, ἐν ᾗ τὰ βασίλεια ἦν τῶν Βουλγάρων: the image of the Bulgarian capital city in Ῥωμαικὴ ἰστορία by Nikephoros Gregoras

Mitko B. Panov (online participant)  Reconstructing the image of Tsar Samuel from the perspective of the Ohrid Archbishopric (11th-17th Century)

 

15.00 – 16.45 Room 202

Ian Goh (moderator)

Erica Rowan                    Peasant chic: Elite food poverty in the Roman world

Andrew Jotischky         Grazers and foragers in medieval monastic discourse

Eike Faber (online participant) Poverty as an Ideal, or the Fundamentalism of the Wealthy

Judith Bronstein (online participant) Food, Identity and the military orders of the Templars and the Hospitallers, XIIth-XIIIth centuries

 

15.00 – 16.45 Room 203

Kirił Marinow (moderator)

Paweł Lachowicz (online participant) “The Foreign Element” as a Rhetorical Device of Criticizing Aristocratic Rebels in the Byzantine Narrative Sources of the 12th Century

Michał Stachura The distant beginnings of “fat shaming”, or why people of Antiquity did not ridicule fat women

Marina Bastero Acha (online participant) Epulum dedit: women and public banquets in the Hispano-Roman epigraphic landscape

Anastasios Kantaras    (online participant) Alcune osservazioni sulla posizione delle donne a Bisanzio attraverso gli epigrammi per la croce di Nicholas Kallikles (Some observations on woman’s position in Byzantium through the epigrams for the cross of Nicholas Kallikles)

 

 17.00 – 18.45 Room 202

Isabel Grimm-Stadelmann (online moderator)

Viktor Humennyi (online participant) Between the perception of “other” and culinary: the “Parthian tastes” of Roman cuisine

Maciej Helbig (online participant) L’Aile ou la Cuisse? The Hen and the chicken in De observatione ciborum by Anthimus

Zofia Rzeźnicka, Maciej Kokoszko Beef in the Byzantine period: dietetic advice and dietary reality

Lilia Isabel Lopez (online participant) Milk in medicine. The case of Spain (18th century)

 


 

14 V 2022

 

9.00 – 10.45

Andrzej Kompa (moderator)

Chiara Di Serio (online participant)  The Indian River Which Flows from Paradise

Magdalena Garnczarska (online participant) Revival and Change: the Backgrounds of the Miniatures of the Paris Psalter

Stela Tasheva, Sasha Lozanova (online participants) Furniture and spatial environment of Eastern Christian miniatures and icons: scenes of evangelists

Dominika Grabiec (online participant) Musical Instruments of King David in the Byzantine scenes of the death of poor Lazarus

 

11.00 – 12.45

Magdalena Garnczarska (online moderator)

Aleksander Mikołajczak, Rafał Dymczyk (online participants) Phonation of apocalyptic Athos frescoes from the monastery of Dionisiou versus Apokalipsis cum figuris by Albrecht Dürer

Kalina Mincheva (online participant) A note on the ktetor’s image in the church of St Archangel Michael Monastery of Bilintsi located in the vicinity of town of Breznik

Andrzej Kompa Martyrium of Sts. Karpos and Papylos, its frescoes and their identification

 


 

CONFERENCE SECRETARIES

Dr. Krzysztof Jagusiak

Dr. Karolina Krzeszewska

Dr. Zofia Rzeźnicka

Dr. Jan Mikołaj Wolski

If you have any question, please contact us at colloquia.ceranea@uni.lodz.pl.

 

To access the recording of the paper click on its title or the name of the speaker. If you are interested in the discussion, scroll through the recording to the end of the panel.

 

Book of Abstracts [PDF]

 


PROGRAMME

(ALL TIMES ARE CEST, UTC+2)

15 APRIL

PLENARY ROOM:

11.50 Conference opening

12.00 Mariyana Tsibranska–Kostova

The Slavic South and Byzantium: Prochiron and its Slavic Translation in the 13th Century – Traditions, Functions, Statehood

 

13.00

PLENARY ROOM:

Panel: Bogomil religious culture; written, oral and landscape
organizer: Andrew P. Roach
moderator: David Zbíral

Maja Angelovska-Panova The Phenomena of Bogomilism in  Context of Hagiographic Literary Works
Bojana Radovanović Spreading the word: the role of the oral transmission and Biblical exegesis among the Bogomils
Andrew P. Roach Bogomils in context: Religious Culture in the tenth century Bulgarian empire
Jan Mikołaj Wolski Letter of Patriarch Teophilact Lekapenos and heresies in Bulgaria

 

PORPHYRY CHAMBER:

Panel: Diaetetics as medicine for body and soul: dietary qualities in byzantine medicine
organizer: Isabel Grimm-Stadelmann
moderator: Günter Prinzing

Isabel Grimm-Stadelmann A Byzantine Burnout-Therapy
Danilo Valentino Cooking Plants for Healing Diseases. Vegetable Decoctions from the Anthologium Iatrosophicum in MS. Panorm. XIII C 3
Elias Valiakos Dosage of drugs and diet for treatments in Nikolaos Myrepsos’ Dynameron
Frederick Lauritzen Kekaumenos and Absinthe

 

15.00   Lunch break

 

16.00

PLENARY ROOM:

Panel: Infidels, heresies and heresiology in the Byzantine World
moderator: Maja Angelovska-Panova

Dženan Dautović The krstjani from Bosnia in antiheretical treatises from Western Europe: knowledge based on experience or from projection? (the paper was not presented)
David Zbíral From History to Identity Narrative and Back: Discussing the Beginnings of the Cathars (12th-13th Century)
Piotr Czarnecki If not Bogomilism than what? The origins of Catharism in the light of the sources
Vladislav Atanassov Тhe Eucharistic Controversy between the Official Church and the Early Representatives of Bogomilism and Catharism

 

PORPHYRY CHAMBER:

Panel: Food and medicine in Byzantium
moderator: Maciej Kokoszko

Laurence Totelin Intimate cosmetic care in Byzantine medical treatises
Sean Coughlin Recreating Democritus’ Party Tricks
Chiara Thumiger Πόθεν φρενῖτις? The popular reception of the disease phrenitis in Christian sources

 

18.00

PLENARY ROOM:

Panel: Infidels, heresies and heresiology in the Byzantine World
moderator: Piotr Czarnecki

Chiara Di Serio Customs of the Brahmans and Other Barbarian Peoples in the Byzantine Chronicles
Martina Čechová Crimean Cherson and the “heretics”: what was the relationship between the locals and the exiles?
Yuri Stoyanov Christian Heretical Participation in the Rebellion of Börklüce Mustafa & Sheikh Bedreddin – Reappraising the Evidence (presented by Jan Mikołaj Wolski)
Julian Wood To Fight a Schism with a Sura: The Islamic Lexis of Christian Image-Debates in 9th-Century Syria

 

PORPHYRY CHAMBER:

Panel: Food and medicine in Byzantium
moderator: Laurence Totelin

Giuseppe Squillace  Preliminary notes on the physician Krateuas (II-I Century BC). A New Collection of his Testimonies and Fragments
Maciej Kokoszko Anthimus on trutledoves, starlings and bustards
Zofia   Rzeźnicka „Lepores vero si novelli…”, i.e. about connections between medicine and culinary art in Anthimus’ De observatione ciborum
Nikos Tsivikis, Thanasis Sotiriou, Olga Karagiorgou, Ilias Anagnostakis On the vine road between Bithynia and the East: Production and Consumption of the Amorian wine in the Middle Byzantine period

 


16 April 

 

13.00

PLENARY ROOM:

Panel: Infidels, heresies and heresiology in the Byzantine World
moderator: Andrew P. Roach

Petra Melichar Maria the nun Makaria and the last entry of the Synodikon of Orthodoxy
Paolo Angelini Περὶ αἱρετικῶν: heresies in the Syntagma of Blastares
Pavla Gkantzios Drápelová Prokopios on the Religion of the Slavs: A statistical approach
Johann Anton Zieme The De haeresibus et synodis of Germanos I of Constantinople as a source on early Byzantine heresies? Prospects of a critical edition and commentary

 

PORPHYRY CHAMBER:

Panel: Food and medicine in Byzantium
moderator: Zofia Rzeźnicka

Veronika Kelbecheva The Language of Medicine used in Medicinae ex Holeribus et Pomis by Gargilius Martialis
Petkova Gergana, Ivanova Vanya Eponyms in Latin Medical Terminology Derived from a Toponym (Compared with their Bulgarian and English Equivalents)
Tatiana Popova Naming of Food and Drinks in the “Ladder” of John Climacus
Daniel Asade, Paola Druille The Syriac christianization of a medical Greek recipe: From Bárbaros Héra to the ‘Apostles´ Ointment’

 

15.00 Lunch break

 

16.00

PLENARY ROOM:

Panel: Infidels, heresies and heresiology in the Byzantine World
moderator: Petra Melichar

Boris Stojkovski Saint Sava and Konstantin Mihailović: two Serbian medieval views on Islam
Ivelin Ivanov Crusading in Livonia and Romania (end of the 12th – beginning of the 13th century). An attempt at a comparative approach
Silvia Notarfonso Giulio Mancinelli, a Jesuit missionary between Dalmatia and Constantinople (1575-1586)

 

PORPHYRY CHAMBER:

Panel: Food and medicine in Byzantium
moderator: Frederick Lauritzen

Maciej Gdaniec Coaches, athletes – relationships and selection for training according to Flavius Philostratos
Maciej Helbig The Byzantine garden – what to plant in the garden according to 12th book Geoponica by Cassianus Bassus
Lilia Isabel López Ferman  Galactology in Spanish medicine, 16th and 17th centuries
Ekaterina Dikova The Saint as Food, the Torture as Medicine: Some Aspects of Christopher of Mytilene’s Imagery in His Dodecasyllabic Calendar and Its Translations in South Slavonic

 

18.00

PORPHYRY CHAMBER:

Panel: Food and medicine in Byzantium
moderator: Isabel Grimm-Stadelmann

Thomas Daiber Mens sana in corpore – Body and Soul in Vita Cyrilli
Adelina Angusheva-Tihanov, Margaret Dimitrova To Nourish and to Heal in Equal Measures: Food and Cooking Methods in the Healing Practices of Byzantine and Medieval Slavonic Cultures
John Wilkins ‘Whole Substance’ in Galen’s Simple Medicines
Ekaterina Todorova Mental Illnesses in the Middle Ages and their Reflection in the South Slavonic Hagiographic Literature
Irina Kuzidova-Karadzhinova Distribution of the Dietary Calendars among the Slavs in the Middle Ages


 

17 April 

 

PLENARY ROOM:

9.00 Stephanie Roussou

Why textual criticism of obscure grammatical texts matters
(the beginning of the lecture was not recorded)

PLENARY ROOM:

10.00

moderator: Ekaterina Dikova

Anissava Miltenova Once Again about the Multifold Slavonic Translations and Their Context: „On Prayer” by Evagrius of Pontus
Vladislav Knoll Written languages in Wallachia during the reign of Neagoe Basarab (1512-1521)
George Michailidis  Prostitution in the early and middle Byzantine period. Saints former prostitutes, holy fools and merciful monks
Margarita Papageorgiou An approach of the language of George of Nikomedia

 

PLENARY ROOM:

12.00

moderator: Mitko Panov

Marcin Böhm Constantine X Doukas (1059-1067) versus Uzes – about the Nomads on boats on the Danube in 1065
Arkadiusz Filip Siwko commonwealth of interest in the Rus’ian-Byzantine treaty (944/5)
Francesco Dall’Aglio Between Rebellion and Statesmanship: Attempting a Biography of Ivanko, 1196/1200 (?)
Kirił Marinow Tărnovgrad viewed by the Others: Bulgarian capital city in the light of Byzantine sources

 

14.00 Lunch break

 

PLENARY ROOM:

15.00

moderator: Francesco Dall’Aglio

Andrzej Kompa Was John Malalas the author of the 18th book of Chronography? – a few additional points
Nikolaos Kostourakis Literary Representations of Descent and Social Mobility: the Case of the Lakapenoi
Paweł Lachowicz The Title Hierarchy of the Last Komnenoi and the Angelos Dynasty – From Sebastohypertatos to Sebastokrator

 

PLENARY ROOM:

16.30

moderator: Kirił Marinow

Grigorios Papagiannis, Maria Tziatzi-Papagianni, Vasileios-Alexandros Kollias, Anastasia Nikolaou The portrayal of the Empire’s ruler in the novels of Leo VI the Wise
Mitko B. Panov Ideology behind the Naming: On the origin of Basil II’s appellation ‘Scythicus’ (the end of the presentation was not recorded)
Teresa Wolińska The Use of the Title of Basileus in Procopius’ Writings and Basileia of Arethas (the beginning of the presentation was not recorded)
Yanko Hristov, Dafina Kostadinova “Because to this day … the plain near the city called Anchialos housed the bones of the massacred…”: Chr. 72 of Patriarch Nikephoros’ Antirrheticus III as a historical source.

 

PLENARY ROOM:

18.30

moderator: Teresa Wolińska

Raffaele D’Amato, Dmytro Dymydyuk The sword with the sleeve cross-guard in the fresco from the Cathedral of the Holy Cross on Aghtamar Island
Michael Selzer Byzantine Aesthetics and the Concept of Symmetry
Magdalena Garnczarska On the meaning of gold backgrounds in the mosaic panels of the Deesis in the Hagia Sophia and the donor portrait of Theodore Metochites in the church of the Chora monastery

 


 

Programme [PDF]

Book of Abstracts [PDF]

 


CONFERENCE SECRETARIES

Dr. Krzysztof Jagusiak

Dr. Karolina Krzeszewska

Dr. Zofia Rzeźnicka

Dr. Jan Mikołaj Wolski

If you have any question, please contact us at colloquia.ceranea@uni.lodz.pl.

Second Colloquia Ceranea International Conference
24-26 April 2020, Łódź

 

 

Programme [pdf]

Book of abstracts [pdf]

 

SCOPE


The conference is targeted at scholars who study the history and culture of the Mediterranean (the Greco-Roman world, the Byzantine Empire, the Slavic world, the Balkans), the Middle East, and the Caucasus over the period from Antiquity to the Early Modern Times.

 

SPECIAL GUESTS


Four plenary lectures will be delivered. Our keynote speakers are:

Prof. Albrecht Berger (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Prof. Ivan Biliarsky (Българска Академия на Науките)

Prof. Philip van der Eijk (Humboldt-Universität zu Berlin)

Prof. Marcello Garzaniti (Università degli Studi di Firenze)

 


Papers should be presented in English. Other languages are acceptable too, provided that the speaker prepares an English handout (or multimedia presentation) outlining the main points of the talk.

Provided they meet the applicable requirements, the papers from the conference will be published in article format in the yearly Studia Ceranea, a journal indexed in Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, and a number of other databases.

 

VENUE


Due to the spread of SARS-COV-2 the conference is organised on the web.

First Colloquia Ceranea International Conference
11-13 April 2019, Łódź

FULL PROGRAMME AND ABSTRACTS

[download]

 


11 April

Plenary lectures:

Prof. Béatrice Caseau, Sorbonne University (Paris IV)

Food and monasticism in Byzantium

 

Prof. Anna-Maria Totomanova, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”

The Glagolitic Script and the So Called Trilinguist Heresy

 

12 April

Plenary lecture:

Prof. Anna Kotłowska, Adam Mickiewicz University in Poznań

Jan Sajdak’s Byzantine Studies

 

13 April

Guided tour around Łódź

 

 

VENUE


Biedermann Palace:

ul. Franciszkańska 1/5, Łódź

WYKŁADY OTWARTE

Aby dostawać informacje o nadchodzących wydarzeniach śledź nasze aktualności lub dopisz się do listy mejlingowej: ceraneum@uni.lodz.pl

2022

Prof. Iwelin Iwanow, The Nomads against the Knights. Military Campaigns of the Cumans and the Latins in the Balkans (1205–1225), 25.10.2022, g. 10.15, Instytut Historii, s. 13.

Mgr Aneta Bąk, Obraz kobiety w wybranych zachodnich epistolografiach późnoantycznych, 18.10.2022, g. 17.15, Pałac Biedermanna, s. 215.

Dr Grzegorz Rostkowski, Zagadnienie konwersji Chazarii na judaizm w nowszej literaturze przedmiotu, 28.09.2022, g. 16.00, Pałac Biedermanna, s. 215.

Dr Tristan Schmidt (Uniwersytet Śląski), The megaloi domestikoi of the Komnenoi and Angeloi – a position in between institutional consolidation and containment, 28.09.2022, g. 17.00, Pałac Biedermanna, s. 215.

Dr Tomasz Pełech (Uniwersytet Warszawski), Bizantynki w Outremer i Łacinniczki nad Bosforem – związki dynastyczne pomiędzy państwami krzyżowców a Konstantynopolem w XII w., 10.03.2022, g. 17.00, Pałac Biedermanna, sala 215.

2021

Dr Aneta Dimitrova (Uniwersytet Sofijski), The Greek Versions of the Homily De salute animae (CPG 4031 / 4622) and Their Old Church Slavonic Translations, 9.12.2021, s. 215, Pałac Biedermanna

Dr Yanko Hristov (Katedra Historii Południowo-Zachodniego Uniwersytetu „Neofita Rylskiego” w Błagojewgradzie), Written not with ink but with tears: Byzantine civilians in the enemy hands, according to the early 10th century accounts, 27.10.2021, sala rady wydziału, Instyt Historii UŁ

Prof. dr hab. Ivelin Ivanov (Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu „św. św. Cyryla i Metodego” w Wielkim Tyrnowie), Late Medieval Nomads in the Bulgarian Historical-Apocalyptic Literature, 23.09.2021, czytelnia Centrum Ceraneum (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)

Dr Adrian Szopa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wizerunek barbarzyńców w późnoantycznych panegirykach łacińskich, 18.06.2021, wykład online

Dr. hab. Andrzej Gillmeister (Uniwersytet Zielonogórski), Rerum sacrarum et epularum. O ofierze w religii rzymskiej, 28.05.2021, wykład online

Dr hab. Łukasz Różycki (Pracownia Historii Bizancjum Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wojna przychodzi po zmierzchu – teoria i praktyka nocnych walk w VI wieku, 26.02.2021, wykład online

2020

Dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ ( Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego)​, Idea unii kościelnej i/czy jedności Kościoła? O polisemantyczności dyskursu w polsko-ruskiej polemice religijnej w dawnej Rzeczypospolitej (2 poł. XVI–pocz. XVIII w.), 4.12.2020, wykład online

2019

 

Dr Zofia Brzozowska (Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ), Koran na obszarze Slavia Orthodoxa? Fragmenty tłumaczeń i ślady recepcji w piśmiennictwie Słowian prawosławnych w średniowieczu, 1.06.2019, Sala Dziekańska gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Collegium Historicum)

Prof. dr hab. Ivelin Ivanov (Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu „św. św. Cyryla i Metodego” w Wielkim Tyrnowie), Weapons, Armor and Armed Men in the Gospels of Tsar Ivan Alexander, 14.10.2019, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Doc. Dr Valentin Kitanov (Katedra Historii na Wydziale Prawno-Historycznym Uniwersytetu Południowo-Zachodniego im. Neofita Rylskiego w Błagoewgradzie), Tabaco in the historical development of Bulgaria, 9.10.2019, Instytut Historii UŁ

Dr. Yanko M. Hristov (Katedra Historii na Wydziale Prawno-Historycznym Uniwersytetu Południowo-Zachodniego im. Neofita Rylskiego w Błagoewgradzie), Byzantine prisoners of war in Bulgaria during the period 976 to 1018, 9.10.2019, Instytut Historii UŁ

Prof. dr hab. Ivelin Ivanov (Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu „św. św. Cyryla i Metodego” w Wielkim Tyrnowie), Medieval Bulgaria and Constantinople. The Bulgarian actions in support of and against the Byzantine capital in the period from the 8th to the14th century, 14.05.2019, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Ks. dr hab. Janusz Lewandowicz (Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi), Życie monastyczne na Zachodzie w czasach Grzegorza Wielkiego, 16.01.2019, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

2018

Prof. Ivelin Ivanov (St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo), Teutons, Cumans and Bulgarians in the Second Decade of the Thirteenth Century (1211–1225), 11.10.2018, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr hab. Jacek Bonarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Echa śmierci Nikefora Fokasa w historiografii Wschodu i Zachodu, 30.05.2018, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr Szymon Wierzbiński (Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej), Suum cuique? Kilka uwag o żołdzie i warunkach służby w armii bizantyńskiej w X w., 16.05.2018, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Доц. д-р Ценка Досева (Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии), Гимнографический материал, посвященный св. пророку Илии, в славянской книжности, 09.05.2018, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr Andrzej Hołasek, Moralność chrześcijan w świetle kanonów Bazylego Wielkiego, 18.04.2018, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr hab. Anna Kotłowska, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Alegoria miłości: odrodzenie powieści w czasach Komnenów, 1.03.2018,  sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

2017

Prof. dr hab. Dariusz Dąbrowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz), dr Adrian Jusupović (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), O potrzebie wydawania w Polsce pomników średniowiecznego piśmiennictwa ruskiego. Rozważania na podstawie Kroniki halicko-wołyńskiej, 27.11.2017, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Mirosław Jerzy Leszka (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Car Piotr (927–969) w pamięci Bizantyńczyków i średniowiecznych Bułgarów, 08.11.2017, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Anna-Maria Totomanova (Uniwersytetu im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii), The Synodikon of Orthodoxy in Medieval Bulgaria, 10.05.2017, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Zdzisław Pentek (Instytut Historii UAM), Dziwy Królowej Miast, czyli śladami Roberta z Clari w Konstantynopolu 1204 roku, 29.03.2017, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr Marcin Cyrulski, Mała wielka kronika. „Kronika trapezuncka” Michała Panaretosa, 01.03.2017, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

2016

Dr Magdalena Łaptaś (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Wizerunek i funkcja władców nubijskich w malarstwie średniowiecznego Sudanu, 15.12.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Doc. dr Stefan Jordanow (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), Władza i organizacja pierwszego państwa bułgarskiego w okresie przedchrześcijańskim, 26.09.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Doc. dr Angeł Nikołow (Katedra Historii Bułgarii Uniwersytetu Sofijskiego im. Klemensa Ochrydzkiego), Политическая идеология и публичная пропаганда болгарских правителей в первое столетие после принятия христианства в Болгарии (864–971 гг.), 08.06.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr Martina Čechová  (Wydział Słowiański Czeskiej Akademii Nauk), Byzantine Cherson: the place of refuge and banishment, 07.06.2016, Instytut Historii UŁ

Dr hab. Ireneusz Milewski (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Flavia Iulia Helena. Kilka uwag na temat ideologicznych aspektów mennictwa epoki konstantyńskiej, 01.06.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Marek Wilczyński (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Gejzeryk i „czwarta wojna punicka”, 05.05.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Dr Ireneusz Jakubowski (Katedra Prawa Rzymskiego UŁ), Cesarz Justynian – człowiek i prawodawca w opinii Tadeusza Czackiego, 27.04.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Jarosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski), Rola Bizancjum w chrystianizacji ludów stepowych Europy Wschodniej, 16.03.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Georgi Minczew (Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ), Czy istniała teologia bogomilska? Idee dualistyczne w ekumenie bizantyńsko-słowiańskiej, 09.03.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Teresa Wolińska (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Sojusznik cesarza Justyniana. Kariera Al-Haritha z plemienia Ghassanidów, 24.02.1016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Prof. Maciej Kokoszko (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Malábathron (μαλάβαθρον). Kilka uwag o roli Cinnamomum tamala w kuchni i medycynie antyku i Bizancjum w okresie pomiędzy I a VII w., 13.01.2016, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

2015

Prof. Michael Vickers (Uniwersytet Oksfordzki), Euesperides, Berenice, Benghazi: 2500 years of a Cyrenaican city, 01.12.2015, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Doc. dr Nikołaj Kynew (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), Bizantyńska hierarchia godności w IX–XI w., 10.11.2015, Instytut Historii UŁ

Doc. dr Oleg Aleksandrow (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), Kulty prywatne armii rzymskiej na terenie prowincji Mezji Dolnej, 07.05.2015, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Doc. dr Oleg Aleksandrow (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), Religia oficjalna armii rzymskiej w prowincji Mezji Dolnej, 05.05.2015, Instytut Historii UŁ

Dr hab. Tomasz Waliszewski (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego), Produkcja oliwy w rzymskiej i bizantyńskiej Syro-Palestynie. 1000 lat tradycji, 03.03.2015, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Referaty wygłoszone przez studentów podczas zebrań SNS Ceraneum

Marcin Antczak, Polityka cara Kałojana wobec Konstantynopola, 20.04.2015, sala 13 Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Michał Frąckiewicz, Czy Galowie mieli szansę obronić się przed Cezarem?, 16.03.2015, sala 13 Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

2014

Assoc. Prof. Nadezhda Hristova, PhD. (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), Women’s Legal Status in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons (5th–9th cc.), 25.09.2014, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Prof. dr Vladimír Vavřínek (Czeska Akademia Nauk, Praga), Cyril and Methodius: The Story of a Lost Mission, 07.06.2014, Instytut Historii UŁ

Prof. Ivan Biliarsky (Instytut Historii, Bułgarska Akademia Nauk), Małżeństwo i władza. Kobieta jako osoba legitymizująca władzę w kulturze bizantyńskiej, 29.05.2014, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Prof. Hassan Badawy (Uniwersytet Arystotelesa w Tesalonice), Egypt between Byzantines and Arabs. Consequences and Dimensions in the Eastern Mediterranean Area, 22.05.2014, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Doc. Dr. Ivelin Ivanov (Uniwersytet im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie), The Bulgarian Campaigns of Kniaz Sviatoslav from 968–971 and Viking Invasion of Europe, 7.05.2014; The Bulgarian-Latin War of 1205–1207: Strategy and Tactics of The Two Sides, 8.05.2014, Instytut Historii UŁ.

Referaty wygłoszone przez studentów podczas zebrań SNS Ceraneum

Zofia Rzeźnicka, Gęś w gastronomii, dietetyce i medycynie antycznej i bizantyńskiej, 14.12.2014, sala 13 Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna)

Aleksandra Radzyńska, Więzi rodzinne a ambicje polityczne, czyli relacje między synami Manuela II do 1448 r., 19.05.2014, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Andrzej Lubikowski, Wzór filozofa neopitagorejskiego na przykładzie Apolloniosa z Tyany. Na temat wyglądu i sprawowania ofiar słów kilka, 17.03.2014, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

2013

Referaty wygłoszone przez studentów podczas zebrań SNS Ceraneum

Katarzyna Muszyńska (slawistyka UŁ), Bułgaria w rękach Boga i Szatana – wieloraka natura świata wedle bułgarskich wierzeń ludowych, 18.11.2013, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Anna Łazuchiewicz (historia UŁ), Starożytna medycyna oczami Jana Chryzostoma, 21.10.2013, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Radosław Siarkowski (historia UŁ), Jedwab w Bizancjum, 06.05.2013, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (WPiA UŁ)

Alain Touwaide (Institute for the Preservation of Medical Traditions)

6 VI: Being Sick, Being Treated in Byzantium. Byzantine Remedial Therapy

7 VI: Medicine at the Border. Cross-cultural Exchanges in Medicine in Sicily and Southern Italy

Gerasimos Merianos (National Hellenic Research Foundation)

11 V:  Humble but not insignificant: References to wine lees in Greek (al)chemical texts

Maria Leontsini (National Hellenic Research Foundation)

13 V: Condiment or medicine? Capers from the Hippocratic Corpus to the Byzantine and Arab dietary treatises

Wykłady dra Gerasimosa Merianosa i dr Marii Leontsini stanowiły część konferencji Colloquia Ceranea V.

Ivan Biliarsky (Bułgarska Akademia Nauk)

3 X: Sources of the Medieval Bulgarian Law 

Rudolf Dekker (Centre for the Study of Egodocuments and History / Erasmus University Rotterdam)

19 X: The Privacy of the Prison. Writing about Yourself in Jail, 1500–2000 (nagranie w przygotowaniu)

Ineke Huysman (Huygens Institute, Amsterdam)

20 X: The Person behind Johan de Witt: The Daily Life of the Grand Pensionary and His Circles (nagranie w przygotowaniu)

François-Joseph Ruggiu (Sorbonne Université / Oxford University)

20 X: What Was Private in Early Modern Privacy? What Was Intimate in Early Modern Intimacy? An Exploration Through the French Personal Writings (nagranie w przygotowaniu)

Wykłady prof. Rudolfa Dekkera, prof. Ineke Huysman, prof. François-Joseph Ruggiu zostały wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji naukowej Egodocuments and Privacy in the Early Modern Era.

Mohammed Ismail Al-Nasarat (Uniwersytet króla Husajna ibn-Talala w Ma'an)

24 X: Petra and the Nabataeans in the Classical Writings

Barbara Zipser (University of London)

30 X

g. 12:00: Vision and Blindness in Ancient and Medieval Medicine (soundcloud)

g. 17:00: Treatment in Ioannes Archiatrus (soundcloud)

Isabel Grimm Stadelmann (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium, Bawarska Akademia Nauk)

7 XI: The Aktouarios John Zacharias (c. 1275–1330) and his Treatise on the “Psychic Pneuma”: a Byzantine “Burnout Therapy”? (soundcloud)

8 XI: Byzantine Medicine: Professional Interaction between Tradition and Innovation (soundcloud) (krótkie sprawozdanie z wydarzenia wraz z fotorelacją)

Dr Laurence Totelin, Perfumers and their perfumes in the ancient drug trade, 10.11.2022, g. 17.00, Instytut Historii, sala 202.

Dr Laurence Totelin, A remedy fit for a king: rulers as consumers and creators of drugs in the Greek and Roman world, 08.11.2022, g. 12.00, Instytut Historii, Sala Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

Dr Irene Calà, Medical theory and practice in the Eastern Roman Empire: medical treatises, physicians and hospitals, 25.10.2022, g. 12.00, Instytut Historii, Sala Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

Dr Irene Calà, The physician’s instruments in medieval Constantinople: hands, tools and machines, 24.10.2022, g. 17.00, Instytut Historii, s. 202.

Bojana Radovanović, Profiling the Bogomils in the later Byzantine period: some notes on the Koudougheroi - wykład był częścią posiedzenia Seminarium Bogomilskiego, które odbyło się 14.10.2022 w Bibliotece UŁ, s. 302.

 

Alessandra Bucossi, Repertorium auctorum polemicorum de pace et discordia inter Ecclesiam Graecam et Latinam: an introduction - wykład był częścią posiedzenia Seminarium Bogomilskiego, które odbyło się 14.10.2022 w Bibliotece UŁ, s. 302.

Marie-Hélène Blanchet, Analysing the corpus of East-West christian polemics with the help of a database - wykład był częścią posiedzenia Seminarium Bogomilskiego, które odbyło się 14.10.2022 w Bibliotece UŁ, s. 302.

Petros Bouras-Vallianatos, Byzantine medicine matters: current trends and future avenues, 13.05.2022, g. 9.00, Pałac Biedermanna, s. 201.

Łódź akademickah

THE BOGOMIL SEMINAR: Bogomil Heresiology, its Aspects, Concepts, Reflections, Implications and Heritage

Is our knowledge of medieval heresies sustainable? Any short answer to this question would be a rash one. Join us for a series of sessions on key issues pertaining to the history of Bogomilism and related dualist heresies from a comparative perspective. The relationship between the Bogomils, the Paulicians and Cathars, role of the Balkan corridor, the nature of the Bosnian church, the significance of apocrypha and credibility of heresiologies and heresiologists’ methodological approaches – are among the pivotal issues of controversy. Establishing positions on these crucial points will determine or alter our picture of the past, elaborating the delineation of the most important traits which marked the religious history of the heterodox medieval landscape and heretical movements.
Organizers: Bojana Radovanović and Jan Mikołaj Wolski

 

6. Session, March 17th 2023, Vienna: Austrian Academy of Sciences

Medieval Heresies: Along The Roads Less Travelled (Programme)

 

5. Session, October 14th 2022, 9.00 AM. Venue: Biblioteka UŁ, sala 302 & online.

Polemical Literature in Byzantium and the Slavic World (click to watch the recording on YT)

9.00

Alessandra Bucossi (Ca’ Foscari University of Venice), Repertorium auctorum polemicorum de pace et discordia inter Ecclesiam Graecam et Latinam: an introduction

Marie-Hélène Blanchet (Centre National de la Recherche Scientifique), Analysing the corpus of East-West christian polemics with the help of a database

11.00

Octavian-Adrian Negoiță (University of Copenhagen), “But No Prophet Was Sent to the Arabs”: Some Considerations on the Byzantine Anti-Islamic Polemical Literature in the Early Modern World (online participation)

Zofia Brzozowska (University of Lodz), The Image of Persian and Arab Women in the Medieval Eastern Slavic Literature (11th–mid-16th century)

Mariyana Tsibranska-Kostova (Bulgarian Academy of Sciences), “Panoplia Dogmatica” in Slavonic translation: research state and prospective (online participation)

12.30

Angel Nikolov (University of Sofia), A South-Slavic Reworking of the ‘Dialogue of Panagiotes with an Azymite’: ‘A Tale of How Rome Fell from the Orthodox Faith’

Bojana Radovanović (University of Vienna), Profiling the Bogomils in the later Byzantine period: some notes on the Koudougheroi

Jan Mikołaj Wolski (University of Lodz), Anchorites, cenobites, Cosmas the Priest and the beginnings of Bogomilism

 

4. Session, February 2nd 2022, 5.00 PM: Dr. Andrew P. Roach, Senior Lecturer in History, University of Glasgow (UK), Cosmas, Bulgaria and Bogomil: the other in the other Balkan empire.

 

3. Session, December 16th 2021, 5.00 PM: Dr hab. Piotr Czarnecki, Professor of the Jagiellonian University (Poland), Catharism – a Western version of Bogomilism?

 

2. Session, November 9th 2021, 6.30 PM: Prof. John H. Anrold, Professor of Medieval History, University of Cambridge (UK), What was the Albigensian crusade directed against?

 

1. Session, June 16th 2021, 5 PM: Dr. Dženan Dautović, Docent/Lecturer in Medieval History at University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Reception of John V. A. Fine Jr.’s New interpretation of the Bosnian Church: Interesting sleeve of a never ending historiographical debate.

Prof. Véronique Boudon, The new Galenic manuscript Vlatadon 14: history of a discovery, 20.05.2019, Instytut Historii UŁ. 

Prof. John Wilkins, Galen on how food and medicine work in the body, 21.03.2019, Instytut Historii UŁ.

Prof. Jean-Paul Pittion, The animal analogue in human anatomy and physiology: Galen, Vesalius and Harvey, 21.01.2019, sala seminaryjna Centrum Ceraneum (Pałac Biedermanna).

Prof. Vivian Nutton, The new Galen, 2005–2018, 13.12.2018, Instytut Historii UŁ.

Prof. Danielle Gourevitch, History of medicine for beginners: scholarly wanderings in places, museums, words, and books, 17.10.2018, Sala Kominkowa Pałacu Biedermanna.

OFERTA STYPENDIALNA

Ceraneum gości uczonych realizujących projekty finansowane przez NCN, NAWA i inne instytucje. Organizujemy również nabory na pobyty krótko i średniotermionwe finansowane z programu IDUB Uniwersytetu Łódzkiego.

Od roku akademickiego 2014/2015 program LLP-Erasmus został zastąpiony przez nowy program Erasmus+, w ramach którego są realizowane wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników UŁ.

Szczegółowe informacje na temat programu: www.erasmusplus.org.pl

Aktualne informacje o warunkach realizacji mobilności nauczycieli akademickich dostępne są na stronach Biura Współpracy z Zagranicą:
www.bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow

Wykaz obowiązujących umów w ramach programu Erasmus+ (wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi poszczególnych porozumień):

Czechy – Charles University (CZ PRAHA07)

Bułgaria

– Bulgarian Academy of Sciences (BG SOFIA30)

– Veliko Turnovo University „Cyril and Methodius” (BG VELIKO01)

– University of Plovdiv (BG PLOVDIV04)

Litwa – Vilnius University (LT VILNIUS01)

Macedonia – Skopje University „Ss. Cyril and Methodius” (MK SKOPJE01)

Niemcy – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (D FREIBUR01)

Słowenia

– University of Primorska (SI KOPER0)

– University of Ljubljana (SI LJUBLJA01)

Turcja – Suleyman Demirel University (TR ISPARTA01)

Włochy

– Universita Degli Studi di Firenze (I FIRENZE01)

– Universita Degli Studi di Napoli „l’Orientale” (I NAPOLI02)

– Universita Della Calabria (I COSENZA01)

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem ds. programu Erasmus, dr Agatą Kawecką: agata.kawecka@uni.lodz.pl

Brak otwartych naborów

KONTAKT

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Sekretariat oraz Księgozbiór Ceraneum
Nowy gmach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 32/38, sala 319, PL – 90–237 Łódź
tel. (0–48–42) 635 64 88
e-mail: ceraneum@uni.lodz.pl

Sala seminaryjna i pokoje do pracy naukowej
Pałac Biedermanna
ul. Franciszkańska 1/3, sale 12–15, PL – 91–433 Łódź
tel. (0–48–42) 665 50 01
https://palac.uni.lodz.pl/

Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea” i „Series Ceranea”
e-mail: s.ceranea@uni.lodz.pl