Powołanie Centrum Ceraneum jest w pewnym sensie konsekwencją nieformalnej współpracy dwóch jednostek Uniwersytetu Łódzkiego: Katedry Historii Bizancjum kierowanej przez prof. Macieja Kokoszko oraz Zakładu Paleoslawistyki i Kultury Ludowej, kierowanego przez prof. Georgiego Minczewa. W roku 2008 kierownicy i pracownicy tych dwóch jednostek postanowili wspólnie organizować regularne, otwarte dla szerokiej publiczności spotkania naukowe, prezentować na nich prowadzone przez siebie badania, a także zapraszać czołowych polskich i europejskich znawców w zakresie bizantynistyki i paleoslawistyki. Dotychczas miało miejsce kilkanaście takich wykładów. Spotkania te cieszą się zainteresowaniem nie tylko pracowników naukowych, ale też doktorantów i studentów naszego uniwersytetu.

Latem 2010 roku z inicjatywy zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. Rozwoju Uczelni, dr. Rafała Majdy i przy poparciu członków Kolegium Rektorskiego, zostały rozpoczęte prace organizacyjne, zmierzające do powołania na Uniwersytecie Łódzkim interdyscyplinarnego, naukowo-badawczego Centrum im. Profesora Waldemara Cerana, Ceraneum.

Potencjał kadrowy Centrum stanowią przede wszystkim pracownicy Katedry Historii Bizancjum i Zakładu Paleoslawistyki i Kultury Ludowej, ale podejmowana problematyka badań bliska jest także przedstawicielom innych dyscyplin humanistycznych i społecznych. W związku z tym z wnioskiem o powołanie Centrum do Senatu Uniwersytetu Łódzkiego wystąpili dziekani czterech wydziałów: Wydziału Filozoficzno-Historycznego, Wydziału Filologicznego, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji. Prowadzone w Centrum Ceraneum badania mają więc z założenia charakter interdyscyplinarny, obejmujący różne pola zainteresowania i metodologie. Pierwotnie siedziba Centrum Ceraneum mieściła się na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Obecnie Centrum dysponuje pokojami do pracy naukowej i salą seminaryjną w Pałacu Biedermanna. Księgozbiór i czytelnia Ceraneum znajdują się w nowej części gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

UMOWY I POROZUMIENIA MIĘDZYNARODOWE

W grudniu 2015 roku Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego zostało zaproszone do grona członków-założycieli Międzynarodowej Sieci Badawczej Pax Byzantino-Slava (International Research Network Pax Byzantino-Slava), skupiającej obecnie kilkadziesiąt placówek naukowo-badawczych i uniwersyteckich m.in. z Bułgarii, Grecji, Gruzji, Polski, Rosji, Serbii, Szwajcarii i Włoch. Podstawowym zadaniem Sieci jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie wspólnych badań w obszarze relacji bizantyńsko-słowiańskich oraz mediewistyki.

Ponadto, 9 grudnia 2013 roku, z inicjatywy Centrum Ceraneum zostało zawarte porozumienie ramowe o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim i Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk. Informacje na temat wspólnych inicjatyw obu stron będą publikowane na bieżąco. Zapraszamy do odwiedzenia strony Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk: www.kmnc.bg oraz wydawanych przez KMNC periodyków: Palaeobulgarica oraz Кирило-Методиевски студии.

PUBLIKACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI Centrum Ceraneum

RADA NAUKOWA

Centrum Ceraneum jest nadzorowane przez Międzynarodową Radę Naukową, skupiającą czołowych badaczy z Polski i zagranicy, przedstawicieli dyscyplin humanistycznych i społecznych; historii, filologii, etnologii, archeologii, filozofii, historii sztuki, politologii, prawa i socjologii, zajmujących się dziedzictwem i kulturą regionu Śródziemnomorza i Europy Południowo-Wschodniej. Akces do tego gremium zgłosiło ponad trzydziestu uczonych z wielu centrów akademickich Europy: Oxfordu, Paryża, Monachium, Tesaloniki, Sofii, Sankt Petersburga, Rzymu, Florencji, Pragi, Belgradu, Frankfurtu oraz z Polski. Prace związane z utworzeniem i powołaniem Międzynarodowej Rady Naukowej koordynuje prof. Georgi Minczew.

 

Skład osobowy Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum

Prof. dr hab. Georgi Minczew, Uniwersytet Łódzki – Przewodniczący

Dr Agata Kawecka, Uniwersytet Łódzki – Sekretarz

Członkowie

Ph.D. LMS Adelina Angusheva-Tihanov, The University of Manchester

Ph.D. Hassan Badawy, Aristotle University of Thessaloniki

Prof. Dr. Elka Bakalova, Bulgarian Academy of Sciences

Prof. Dr. Albrecht Berger, Ludwigs-Maximilians-Uniwersität München

Dr hab. Jacek Bonarek, Akademia Piotrkowska

Prof. dr hab. Sławomir Bralewski, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Marek Dziekan, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Marcello Garzaniti, University of Florenze

Prof. Ph.D. Hana Gladkova, Univerzita Karlova v Praze

Ph.Dr. Lubomíra Havlíková, Slovanský ústav Akademie věd ČR

Prof. Dr. James Douglas Howard-Johnston, Corpus Christi College

Prof. Dr. Michel Kaplan, Université Paris I

Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Uniwersytet Łódzki

Ph.D. Frederick Lauritzen, Fondazione per le Scienze Religiose

Prof. Dr. Hartmut Leppin, Johann Wolfgang Goethe Universität

Prof. dr hab. Mirosław Leszka, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Eliza Małek, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doc. dr Angel Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia

Doc. dr Georgi Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia

Prof. SEO Dr. Stefano Parenti, Pontificio Ateneo S. Anselmo

Prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska, Uniwersytet Łódzki

Prof. Dr. Radivoj Radić, University of Belgrade

Prof. Dr. Antonio Rigo, Uniwersytet Ca’Foscari

Prof. Ph.D. Milena Rozhdestvenskaya, Saint Petersburg State University

Prof. Ph.D. Jan Rychlík, DSc., Univerzita Karlova

Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński

Assoc. Prof. Ph.D. Vlada Stanković, University of Belgrade

Ph.D. Yuri Stoyanov, University of London

Prof. Dr. Anna-Maria Totomanova, St. Clement of Ohrid University of Sofia

Prof. Ph.D. Elena Velkovska, Dipartimento di Filologia e Critica della Letteratura

Dr hab. Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet Gdański

Dr hab. prof. UŁ Teresa Wolińska, Uniwersytet Łódzki

Prof. Dr. Constantin Zuckerman, École pratique des Hautes Études

 

Odeszli od nas:

Prof. Ph.D. George C. Majeska, University of Maryland

Prof. Elizabeth Jeffreys, Oxford University

KIEROWNICTWO

Dyrekcja w kadencji 2020–2024

Dyrektor Centrum Ceraneum
dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ

Zastępca Dyrektora Centrum Ceraneum
dr hab. Paweł Filipczak

Dyrekcja w latach 2012–2020

Dyrektor Centrum Ceraneum
prof. dr hab. Maciej Kokoszko

Zastępca Dyrektora Centrum Ceraneum
prof. dr hab. Georgi Minczew

Sekretarz Naukowy ds. rozwoju Centrum Ceraneum i działalności wydawniczej
dr hab. Ivan N. Petrov

Sekretarz Naukowy ds. działalności bibliotecznej i programów dydaktycznych
dr Paweł Filipczak

Pełnomocnicy Rektora UŁ ds. utworzenia i organizacji Centrum Ceraneum w roku 2011

dr Ivan N. Petrov

dr Paweł Filipczak

CZŁONKOWIE

Członkowie honorowi Ceraneum:

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr. h.c., Slovanský ústav Akademie věd ČR
Prof. Franz Tinnefeld, Ludwig-Maximilians-Universität München
 

Lista Członków Ceraneum:

 1. Dr hab. Diana Atanassova, St Clement of Ohrid University of Sofia
 2. Prof. Oleg Alexandrov, University of Veliko Tarnovo „St. Cyril and St. Methodius”
 3. Ph.D. LMS Adelina Angusheva-Tihanov, University of Manchester
 4. Ph.D. Hassan Badawy, Aristotle University of Thessaloniki
 5. Prof. Dr Elka Bakalova, Bulgarian Academy of Sciences
 6. Prof. Dr. Albrecht Berger, Ludwigs-Maximilians University of Munich
 7. Prof. Ph.D. Ivan Biliarsky, Bulgarian Academy of Sciences
 8. Dr hab. Jacek Bonarek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 9. Prof. dr hab. Sławomir Bralewski, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 10. Mgr Angelika Brzostowska-Pociecha, Katedra Historii Sztuki Bizantyńskiej Uniwersytet im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
 11. Dr hab. prof. UŁ Zofia A. Brzozowska, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 12. Dr Błażej Cecota
 13. Dr. Martina Čechová, Slovanský ústav Akademie věd ČR
 14. Dr Maciej Dawczyk, Uniwersytet Łódzki
 15. Prof. dr hab. Dariusz Dąbrowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 16. Prof. Cristiano Diddi, University of Salerno
 17. Ph.D. Aneta Dimitrova, Sofia University St. Kliment Ohridski
 18. Dr. Mihai Dragnea, University of South-Eastern Norway
 19. Dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 20. Dr Jolanta Dybała, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 21. Prof. dr hab. Marek Dziekan, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
 22. Dr hab. Paweł Filipczak, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 23. Dr hab. prof. US Ewa Gajda, Uniwersytet Szczeciński
 24. Prof. Marcello Garzaniti, University of Florenze
 25. Dr hab. prof. UZ Andrzej Gillmeister, Uniwersytet Zielonogórski
 26. Prof. Ph.D. Hana Gladkova, Charles University in Prague
 27. Mgr Matej Gogola, Department of General History, Comenius University in Bratislava
 28. CSc Ph.D Lubomíra Havlíková, Czech Republic Academy of Sciences
 29. Dr Andrzej Hołasek
 30. Prof. Dr. James Douglas Howard-Johnston, Corpus Christi College
 31. Assoc. Prof. Nadezhda Hristova, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 32. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 33. Prof. Iwelin Iwanow, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
 34. Prof. Maya Vasilieva Ivanova, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 35. Dr Adam Izdebski, Polska Akademia Nauk
 36. Dr Krzysztof Jagusiak, Centrum Ceraneum UŁ
 37. Prof. Tomislav Jovanović, University of Belgrade
 38. Dr hab. Aldona Jurewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 39. Prof. dr hab. Adrian Jusupović, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 40. Dr hab. Idaliana Kaczor, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 41. Dr hab. Elwira Kaczyńska, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ
 42. Mgr Krzysztof Kalaczyński
 43. Prof. Dr. Nikolay Kanev, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 44. Prof. Dr Michel Kaplan, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 45. Dr Agata Kawecka, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 46. Dr hab. prof. nadzw. KUL Piotr Kochanek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 47. Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 48. Dr Andrzej Kompa, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 49. Dr hab. prof. UŁ Magdalena Koźluk, Instytut Filologii Romańskiej UŁ
 50. Dr Piotr Kręzel, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 51. Dr Justyna Kroczak, Zakład Historii Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 52. Dr Karolina Krzeszewska, Centrum Ceraneum UŁ
 53. Dr Przemysław Kubiak, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 54. Ph.D. Frederick Lauritzen, Foundation for Religious Studies
 55. Prof. Dr Hartmut Leppin, Goethe University Frankfurt am Main
 56. Dr Małgorzata Beata Leszka
 57. Prof. dr hab. Mirosław Leszka, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 58. Dr hab. prof. UAM Izabela Lis-Wielgosz, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 59. Dr. Yvonne Loske
 60. Dr Anna Maciejewska, Studium Języków Obcych UŁ
 61. Dr Marek Majer, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 62. Prof. dr hab. Eliza Małek, Instytut Rusycystyki UŁ
 63. Dr hab. prof. UŁ Kirił Marinow, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 64. Mgr Matko Matija Marušić, Institute of Art History, Zagreb
 65. Prof. dr hab. Rafał Matera, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
 66. Mgr Pawel Medvedev, Rosyjska Biblioteka Narodowa w St. Petersburgu
 67. Dr Viktor Melnyk, Taras Shevchenko National University of Kyiv
 68. Mgr Adam Mesiarkin, Department of Slovak History, Comenius University in Bratislava
 69. Prof. Katia Michajłowa, Bulgarian Academy of Sciences
 70. Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 71. Prof. dr hab. Georgi Minczew, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 72. Dr hab. Boyka Mircheva, Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences
 73. Mgr Jan Morawicki, Centrum Ceraneum UŁ
 74. Mgr Łukasz Mysielski
 75. Prof. Halyna Naienko, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 76. Ph.D. Desislava Naydenova, Bulgarian Academy of Sciences
 77. Doc. dr Angel Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 78. Prof. Dr. Georgi Nikolov, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 79. Dr. Nikolay (Hrissimov) Nikolov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 80. Ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 81. Prof. Stefano Parenti, SEO Dr, Pontifical Atheneum of St. Anselm
 82. Dr hab. prof. PAN Aleksander Paroń, Polska Akademia Nauk
 83. Dr hab. prof. UAM Zdzisław Pentek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 84. Prof. Plamen Pavlov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 85. Dr Tomasz Pełech
 86. Prof. Lachezar Perchekliyski, South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad
 87. Dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 88. Dr Łukasz Pigoński
 89. Prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
 90. Prof. Dr Radivoj Radić, University of Belgrade
 91. Prof. Dr Antonio Rigo, Ca’ Foscari University of Venice
 92. Dr Grzegorz Bartosz Rostkowski
 93. Prof. Ph.D. Milena Rozhdestvenskaya, Saint Petersburg State University
 94. Prof. Ph.D. Jan Rychlík, DrSc., Charles University in Prague
 95. Dr Zofia Rzeźnicka, Centrum Ceraneum UŁ
 96. Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński
 97. Prof. Mila Santova, Bulgarian Academy of Sciences
 98. Dr hab. prof. UAM Galia Simeonova-Konach, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 99. Dr Nataliia Sinkevych, The Historic and Cultural Reserve „Kyiv-Pechersk Lavra”
 100. Prof. dr hab. Janusz Skodlarski, Katedra Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
 101. Dr hab. prof. UŁ Małgorzata Skowronek, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
 102. Prof. dr hab. Czesława Ilona Skupińska-Løvset, Instytut Archeologii UŁ
 103. Assoc. Prof. Ph.D. Panos Sophoulis, University of Athens
 104. Dr hab. Joanna Maria Sowa, prof. UŁ, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 105. Prof.  Krassimir Stantchev, Universita Roma III
 106. Prof. Dr. Vlada Stanković, University of Belgrade
 107. Ph.D. Yuri Stoyanov, University of London
 108. Dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński
 109. Ks. Prof. dr hab. Piotr Szczur, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 110. Ks. dr Przemysław Marek Szewczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 111. Dr Konrad Tadajczyk, Wydział Prawa i Administracji UŁ
 112. Prof. Anna Ewa Tarwacka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 113. Prof. Dr Anna-Maria Totomanova, St. Clement of Ohrid University of Sofia
 114. Prof. Mariyana Tsibranska-Kostova, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences
 115. Prof. Ph.D. Elena Velkovska, University of Siena
 116. Prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny
 117. Dr Szymon Wierzbiński, Zakład Nauk Humanistycznych, Politechnika Łódzka
 118. Dr hab. prof. UG Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet Gdański
 119. Prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ
 120. Dr hab. prof. UŁ Teresa Wolińska, Katedra Historii Bizancjum UŁ
 121. Dr Jan Wolski, Centrum Ceraneum UŁ
 122. Dr hab. Marta Woźniak-Bobińska, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
 123. Assoc. Prof. Stefan Yordanov, „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo
 124. Prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
 125. Prof. dr hab. Rafał Zarębski, Katedra Historii Języka Polskiego UŁ
 126. Prof. nadzw. Rafał Zarzeczny, Pontificio Istituto Orientale
 127. Dr Bartosz Piotr Zieliński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 128. Prof. Dr Constantin Zuckerman, École pratique des Hautes Études
 129. Dr Michał Zytka, Her Majesty’s Revenue and Customs

Odeszli od nas:

Dr Ireneusz Jakubowski, Katedra Prawa Rzymskiego UŁ
Prof. Ph.D. George C. Majeska, University of Maryland
Prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Dr hab. Joanna Rybowska, Katedra Filologii Klasycznej UŁ
Prof. Elizabeth Jeffreys, Oxford University
Prof. dr Yavor Miltenov, Bulgarian Academy of Sciences